พิเชษฐ กลั่นชื่น ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

ISBN:

Published: 2008

112 pages


Description

พิเชษฐ กลั่นชื่น ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย  by  ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

พิเชษฐ กลั่นชื่น ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย by ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
2008 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 112 pages | ISBN: | 6.77 Mb

งานวิจัย โดยศึกษา พิเชษฐ กลันชืน ในฐานะผูแสดงนาฏศิลปไทย ทีคงทังความเปนศิลปะไทยและมีทังความรวมสมัย โดยพิเชษฐเอง นอกจากมีพืนฐานนาฏศิลปไทยทีดีแลว ยังไดไปศึกษาตางประเทศดานการแสดง ทำใหหลอมรวมความเปนไทยกับความเปนสากล เปนงานวิจัยทีนาอานอยางยิงราคา 125 บาทMoreงานวิจัย โดยศึกษา พิเชษฐ กลั่นชื่น ในฐานะผู้แสดงนาฏศิลป์ไทย ที่คงทั้งความเป็นศิลปะไทยและมีทั้งความร่วมสมัย โดยพิเชษฐเอง นอกจากมีพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยที่ดีแล้ว ยังได้ไปศึกษาต่างประเทศด้านการแสดง ทำให้หลอมรวมความเป็นไทยกับความเป็นสากล เป็นงานวิจัยที่น่าอ่านอย่างยิ่งราคา 125 บาทจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ.

9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.comEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "พิเชษฐ กลั่นชื่น ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย":


zielonykrzew.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us